Deel dit:
Share

Ten zuidoosten van Schinveld ligt de voormalige zandgroeve de Ruscher (11 ha). In 1992, bij het 60-jarig bestaan van de Stichting, schonk DSM de groeve en een grasland- en bosperceeltje aan Het Limburgs Landschap.

Groeve en percelen kunnen vanaf openbare wegen en paden worden overzien. Via klappoorten kunt u in de groeve komen. Buslijn 28 (Kerkrade-Schinveld, halte Bouwberg) stopt op 1000 m van de groeve.

In 1999 werden er tijdens gericht onderzoek meer dan 200 soorten planten gevonden. Riet- en gevlekte orchis spreken tot de verbeelding. Tegenwoordig is bijna de hele zandbodem met vegetatie bedekt. De bosontwikkeling goed op gang gekomen, vooral langs oevers en in drogere delen van de groeve. De structuur van de vegetatie is daardoor rijker geworden, maar het aantal plantensoorten is afgenomen. Begrazing door enkele paarden wordt als beheermethode toegepast. Ze eten van de grazige vegetatie, maar zijn ook in staat de verbossing te vertragen.

Langs de groeve wordt het Ruscherbeekje geleid, dat zorgt voor extra variatie in het leefmilieu van plant en dier. Door een sterke kweldruk uit de omliggende gebieden is de groeve plaatselijk zeer nat. De plas in de groeve wordt voor een aanzienlijk deel door dit kwelwater gevoed. Het vormt een uitstekend leefgebied voor amfibieën. In 1999 zijn vijf soorten waargenomen die zich er alle voortplanten. Een pioniersoort als de rugstreeppad is daarvan het meest bijzonder.

Ook zijn er 26 soorten libellen waargenomen, waaronder zeldzaamheden als beekoeverlibel, bruine winterjuffer en gewone bronlibel. Behalve uit de open groeve bestaat het gebied nog uit ongeveer 1,5 ha grasland en 1,5 ha eiken- en berkenbos van circa 60 jaar oud. Dit bos is broedgebied van bosvogels als tjiftjaf en zwartkop.

Meer informatie…

Spread the word. Share this post!